0

תקנון הזמנות


תקנון תנאי שימוש באתר boutique wine club

 

כללי

השימוש באתר האינטרנט של "בוטיק ווין קלאב" / "boutique wine club" שכתובתו: www.bwclub.co.il (להלן: "האתר") כפוף לקריאת תקנון אתר בוטיק וויו קלאב / תקנון תנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון") זה ולהסכמה להוראותיו. אנא קראו בקפידה תנאי תקנון זה. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

אתר האינטרנט בוטיק ווין קלאב הוא אתר הפועל למכירת משקאות אלכוהוליים (להלן: "המשקאות"). האתר הינו בבעלות "עמית יזמות" ע.מ. 300898830 (להלן: "העסק").

כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד העסק ו/או בעליו ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המשקאות המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך".

יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

באתר מופיעה האזהרה: "אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!".

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את העסק ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

העסק והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, יקבע העסק כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

המידע הקיים בספרי העסק, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

בכל שאלה לגבי השימוש באתר, מדיניות הפרטיות ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון, או בדוא"ל ל- bwineclub1@gmail.com

 

הזמנות באתר וקבלת מידע

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: (ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט), ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנת מוצרים ואספקתם באמצעות האתר תתקבל ותאושר בתנאי שהרוכש מילא את התנאים הבאים בעת ביצוע ההזמנה:

1. התקבל אישור העסק לכתובת הדוא”ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו;

2. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי;

3. המשקאות שהוזמנו קיימים במלאי;

4. הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן;

5. הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.

6. בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה / שם חברה, תאריך לידה, מס’ טלפון, כתובת, דוא”ל ואופן התשלום.

 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

הפריטים המוצעים למכירה באתר העסק מלווים בתמונות הנועדו לצורך המחשה בלבד. לצד כל פריט מוצג מחירו בשקלים (₪). משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.

שנת הבציר נמסרת ע”י היצרן, אין באפשרות העסק להתחייב לתאריך זה בשל העובדה כי היינות מיוצרים בייצור סדרתי.

במקרה שבוצעה הזמנה למוצרים המוצגים באתר והתברר כי אחד מהמוצרים אזל ממלאי העסק, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר או לחייבו רק בסכום המוצרים שיסופקו בהתאם להעדפתו.

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת משקאות תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי העסק המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הרוכש, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.

הזמנה של 20 משקאות ומעלה (להלן: "הזמנה גדולה"), כהגדרתה על ידי העסק, תחייב, בנוסף לאמור לעיל, אישור מיוחד על ידי העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כתנאי לקבלתה ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

הסכום המינימלי להזמנה באתר הוא 50 ש"ח.

 

רכישה באתר על ידי "חבר מועדון"

כל רוכש יכול להירשם כחבר מועדון באתר, בעלות חודשית של 215 ₪.

הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה, הזנת פרטי אשראי במוסף הסליקה לצורך החיוב החודשי וכדומה. בסופו של תהליך הרישום יקבל הרוכש שם משתמש וסיסמא (להלן: "חבר מועדון"). חבר המועדון יהיה זכאי לקבל מידע מהעסק ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה.

חבר מועדון זכאי למשלוח חודשי הכולל מארז עם 2 בקבוקי יין משתנים בהתאם להחלטתו הבלעדית של העסק. המשלוח יבוצע באמצעות שליח המגיע לכתובת המבוקשת שהוזנה על ידי חבר המועדון, מידי חודש בחודשו.

 

ביטול חברות מועדון

משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לעסק על רצונו לבטל את חברותו במועדון. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק בנושא זה.

פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה.

על מנת לבטל את החברות במועדון, הצרכן צריך להודיע לעסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות: בדואר רשום, בדוא"ל או באמצעות האתר. בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.

לקוח המעוניין לבטל את חברותו במועדון יעשה זאת עד היום ה- 25 לאותו החודש, הודעת ביטול שניתנה לאחר היום ה – 25 לחודש, תיכנס לתוקפה בחודש שלאחר ביטול החברות במועדון.

לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים מאחר ויין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות לנו שליטה כיצד הוחזק יין שהוחזר אלינו, לצערנו לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי יין.

 

רכישה באתר על ידי "אורח"

בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים. לרבות: שם, שם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה, הזנת פרטי אשראי במוסף הסליקה לצורך החיוב החודשי וכדומה.

 

תשלום

ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי העסק. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

העסק יהיה רשאי לאשר, מעת לעת, אם ימצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית וכן יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת.

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, ישנה אפשרות לקנייה בתשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי) ללא ריבית, בהתאם לגובה הקנייה, החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים. למידע נוסף אנא עיינו במדיניות הפרטיות של האתר.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא יאשר העסק לרוכש, באמצעות הדוא"ל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, יהיה העסק רשאי לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מדיניות החזרת מוצרים

ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית ע”י משלוח על חשבון הלקוח המזמין אל הכתובת: התעשייה 1, עופרה.

בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול.

הזיכוי יתבצע בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצר, בהתאם להנחיות חברות האשראי. הזיכוי יבוצע תמיד באותם תנאים בהם העסקה חויבה ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה (אם שולם בתשלומים, הזיכוי יהיה גם הוא בתשלומים, אם שולם בכרטיס מתנה הזיכוי יהיה אף הוא בכרטיס מתנה וכן הלאה).

החזרת מוצרים כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של העסק, ובכל מקרה חובה כי המוצר הינו חדש לחלוטין, ללא סימנים, פגמים או מדבקות לא תתבצע החזרת מוצרים ללא הצגת החשבונית מקורית להזמנה.

 

סייגים לזכות ההחזרה:

לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים (יין, וורמוט, אייריש קרים, שוקולד וכו’). מאחר ויין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות לנו שליטה כיצד הוחזק יין שהוחזר אלינו, לצערנו לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי יין.

במקרים של איחור באספקה, הלקוח יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

 

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

העסק מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

אחריות מול ספקים

בוטיק ווין קלאב מתחייבים לבחור ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית המספקים למזמין מוצרים איכותיים ושירות ברמה גבוהה.

במקרה של תלונה של מזמין שאינה מטופלת כראוי על ידי הספק, אנו מתחייבים לפעול מול הספק עבור המזמין ולדאוג שהתלונה תטופל לשביעות רצון המזמין.

במקרה שנמצא ספק המפר באופן סדרתי את החוק ופוגע בצרכנים, ננקוט באמצעים מתאימים כנגד הספק עד לתיקון ההפרה ובמקרה הצורך אף להפסיק את ההתקשרות עמו.

במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על סכום של 400 ₪, תחול האחריות עלינו, ואנו נכנס בנעליו של היצרן/יבוא לצורך מימוש האחריות.

 

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מדויק ואמין, במקרים בהם תתגלינה טעות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.

התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. לכל מוצר יש תיאור מפורט ובסופו תיאור מוצר. בכל תיאור מוצר מצוין נפח הבקבוק במדויק. כל הבדל בין נפח הבקבוק המצוין לבין התמונה הינו לצורך המחשה בלבד. אין באמור בתמונה להעיד על נפח הבקבוק. בציר היינות עשוי להשתנות לפי המלאי והזמינות אצל הספק, ויתכן שגם מחירו בהתאם. עיצוב הבקבוק משתנה מעת לעת, תלוי ביצרן, ואין לעסק אחריות על שינוי בשנת הבציר ו/או עיצוב הבקבוק.

בהזמנת מארזי מתנה וחבילות שי, האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במוצרים הנלווים שיסופקו בהתאם למלאים הזמינים, וזאת בכפוף להחלפת מוצרים בשווי ערך או בעלי ערך גבוה יותר מאלו המוצגים באתר.

בכל מקרה חבות העסק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

העסק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע”י האתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

משלוחים וזמני אספקה:

אזורי החלוקה - בעת ביצוע הזמנת המשקאות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר. לעסק הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת באזור החלוקה, וככל שאין מניעה טכנית או מכל סוג שהיא המונעת את אספקת המשקאות

דמי משלוח - בנוסף למחירי המשקאות המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. העסק יהא רשאי, אך לא חייב, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לעסק הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

מועדי אספקה - כל עוד לא נקבע על ידי העסק אחרת, זמני האספקה הינם עד 7 ימי עסקים, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 12:00-17:00 ובין השעות: 19:00-22:00 ובתיאום מול הרוכש. מקרית שמונה ועד אילת. יודגש, ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בעסק ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהעסק סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיו ו/או של הזמנת מוצריו יכול העסק להחליט שלא לספק משקאות לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא”ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח תוך הזמן האמור בתיאור המוצר. במידה והוזמנו מספר מוצרים יקבע זמן האספקה על פי המוצר לו זמן האספקה הארוך ביותר ובהתאם לכתובת המשלוח.

המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לעסק ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לכתובת העסק ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לעסק ותיאום מועד אספקה חדש.

במקרה האמור לעיל, יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים באתר ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. העסק יהא רשאי, אך לא חייב, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

איסוף עצמי

איסוף עצמי ממחסני העסק או מוקדי שירות נוספים יעשה לאחר קבלת הודעה במייל/טלפון כי ההזמנה ממתינה לאיסוף.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

כל מחלוקת מכל מין וסוג שהוא, בין גולש ו/או משתמש באתר לבין העסק ו/או האתר ו/או מנהליו, בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לעסק ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר ירושלים בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

יקבים מומלצים בישראל